آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اديبه پاكوهي قشمي

1391/01/05

دبستان دخترانه سما

پوپك اله وردي

1390/01/06

دبستان دخترانه سما

رها فتحي واوسري

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

آرميتا اخترشمر

1391/01/06

دبستان دخترانه سما

ثنا سجادمنش

1387/01/02

دبستان دخترانه سما

تانيا فتح زاده

1391/01/05

دبستان دخترانه سما

اروشا مبتهج

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

آنيتا غلامي

1391/01/01

دبستان دخترانه سما

پانيسا سلكي

1391/01/01

دبستان دخترانه سما

نجوا محمدي

1390/01/08

دبستان دخترانه سما

آيلين مطيعي

1389/01/08

دبستان پسرانه سما

بهنود باميري

1388/01/01