آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ديانا اربابي

1388/03/03

دبستان دخترانه سما

آوا انصاري

1391/03/08

دبستان دخترانه سما

ستايش سادات احمدي

1387/03/08

دبستان دخترانه سما

ستايش ساساني پور

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

سيدطاها سيدحنايي

1391/03/08

دبستان دخترانه سما

سارا قشمي قادري

1391/03/02

دبستان پسرانه سما

علي اكبر فرهمند

1390/03/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين راه پيما

1388/03/06

دبستان دخترانه سما

زهرا محمودي نودز

1387/03/01

دبستان دخترانه سما

الينا جمالي

1390/03/04