آخرین اخبار مدارس


24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 فروردیندبستان دخترانه سما

20 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهديه محمدشاهي

1384/09/25

دبستان دخترانه سما

آتنا شاهي

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

روژينا اسماعيلي

1386/09/28

دبستان دخترانه سما

مه تا مصدري

1388/09/27

دبستان دخترانه سما

دنيا تميمي زاده قشمي

1388/09/25

دبستان دخترانه سما

آوا گلستاني

1390/09/29

دبستان دخترانه سما

مبينا وكيلي

1386/09/26

دبستان دخترانه سما

نيلوفر خداپناه

1386/09/26

دبستان دخترانه سما

آيناز افراز

1389/09/27

دبستان دخترانه سما

آيلين زارعي

1384/09/23