آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رويدا هاشمي

1391/03/30

دبستان دخترانه سما

سوفيا ارسلاني

1390/03/26

دبستان دخترانه سما

نيايش سفاري لافتي

1389/03/23

دبستان دخترانه سما

مريم خجسته پور

1386/03/28

دبستان پسرانه سما

آرون مهري

1391/03/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه سما حشمتي

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

آرتين آقايي

1390/03/26

دبستان دخترانه سما

آنيتا سعيدي منش

1389/03/28

دبستان دخترانه سما

آيلين حمزه نژاد

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

مهديس ربيعي

1388/03/29