آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 دیدبستان دخترانه سما

20 دیدبستان دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

03 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آلاء مدني قشمي

1386/04/30

دبستان دخترانه سما

احلام سرودي گلستاني

1389/04/25

دبستان دخترانه سما

نرگس بهادري

1390/04/24

دبستان دخترانه سما

مائده صادقي بهمني

1386/04/31

دبستان دخترانه سما

مهسا كرمي

1388/04/27

دبستان دخترانه سما

رها الوندي

1390/04/26

دبستان دخترانه سما

زينب السادات زريني

1385/04/25