آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

25 شهریوردبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 فروردیندبستان دخترانه سما

20 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آبتين شيرواني پور

1389/05/27

دبستان دخترانه سما

خيرالنسا كووئي قشمي

1391/05/24

دبستان دخترانه سما

ونوشا كريمي

1390/05/29

دبستان پسرانه سما

رهام شرفي

1390/05/30

دبستان دخترانه سما

هما طاهري

1385/05/29

دبستان دخترانه سما

مهنا نقي زاده قشمي

1391/05/31

دبستان دخترانه سما

درسا قاسمي

1390/05/30

دبستان دخترانه سما

حوريه پرمر

1391/05/28