آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبستان دخترانه سما

01 بهمندبستان دخترانه سما

18 مهردبستان دخترانه سما

17 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

16 مهردبستان دخترانه سما

15 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

تينا بيگ زاده

1390/07/30

دبستان دخترانه سما

سپيتا دولت آبادي

1387/07/27

دبستان دخترانه سما

هستي بواشه

1387/07/24

دبستان دخترانه سما

همتا محمدي

1387/07/26

دبستان دخترانه سما

سيده همتا اميركيائي جوپشتي

1391/07/26

دبستان دخترانه سما

النا زماني لاسكي

1390/07/30