آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آیلین حمزه نژاد

مسابقه: مقام دوم 33 متر آزاد رده سنی 10 تا 12 سال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیلین حمزه نژاد

مسابقه: مقام دوم 33 متر آزاد رده سنی 10 تا 12 سال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الینا عبدالهی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رها فتحی

مسابقه: شنای قورباغه رده سنی زیر 10 سال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

درسا دري

1391/09/27

دبستان دخترانه سما

دنيا تميمي زاده قشمي

1388/09/25

دبستان دخترانه سما

مه تا مصدري

1388/09/27

دبستان دخترانه سما

روژينا اسماعيلي

1386/09/28

دبستان پسرانه سما

ايمان دوست كافي

1388/09/24

دبستان دخترانه سما

سلما سنگرزاده

1391/09/29

دبستان دخترانه سما

صايما سرودي

1391/09/25

دبستان دخترانه سما

رازانه رضواني رمچاهي

1385/09/28

دبستان دخترانه سما

مبينا وكيلي

1386/09/26

دبستان دخترانه سما

آوا گلستاني

1390/09/29

دبستان دخترانه سما

آيناز افراز

1389/09/27